Eksempler på kilder som kan være nyttige for å skrive en god masteroppgave:

Bryman og Bell. Business Research Methods. 3. utgave. ISBN: 978-0-19-958340-9.

Creswell. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4. utgave. ISBN: 978-1-4522-2609-5 / 978-1-4522-2610-1.

Dougherty. Introduction to Econometrics. 4. utgave. ISBN: 978-0-19-956708-9.

Field. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. 4. utgave. ISBN: 978-1-4462-4917-8 / 978-1-4462-4918-5.

Flick. Designing Qualitative Research. ISBN: 978-0-76194976-3.

Johnson og Duberley. Understanding Management Research. ISBN: 978-0-7619-6918-1.

Miles, Huberman, og Saldana. Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. 3. utgave. ISBN: 978-1-4522-5787-7.

Rubin og Rubin. Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. 3. utgave. ISBN: 978-1-4129-7837-8.

Saldana. The Coding Manual for Qualitative  Researchers. 2. utgave. ISBN: 978-1-44624-736-5 / 978-1-44624-737-2.

Silverman. Doing Qualitative Research. 4. utgave. ISBN: 978-1-4462-6014-2 / 978-1-4462-6015-9.

Tabachnik og Fidell. Using Multivariate Statistics. 6. utgave. ISBN-13: 978-0205849574 / ISBN-10: 0205849571.

Wooldridge. Introductory Econometrics. A Modern Approach. ISBN-10: 0324585489 /ISBN-13: 978-0324585483.

Yin. Case Study Research. Design and Methods. 5. utgave. ISBN: 978-1-4522-4256-9 / 978-1-4833-0200-3.

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid tilsvarende 30 studiepoeng. Tema for masteroppgaven må ligge innenfor din valgte spesialisering eller studieretning. Masteroppgaven skrives individuelt eller av to sammen. Et vitenskapelig arbeid kan ta flere former, og det kan være kvantitativt, kvalitativt, eller begge deler på sammet tid. Masteroppgaven involverer eksempelvis:

 • finne en nyttig og relevant problemstilling som er gjennomførbar i fjerde semester
 • finne og syntisere litteratur relevant for problemstillingen
 • utforme argumenter som leder frem til antakelser (hypoteser) om hva sannheten er
 • utforme hypoteser som belyser problemstillingen helt eller delvis
 • identifisere passende metoder for å teste hypotesene
 • tolke resultater og diskutere hvorfor man støtter eller forkaster hypotese

Disse punktene er et eksempel på et deduktivt forskningsdesign, hvor man tester allerede etablerte antakelser (hypoteser). For eksplorative forskningsdesign – dvs. hvor vi har mangel på forskning på et bestemt område – så kan målet være å utarbeide hypoteser i stedet for å teste hypoteser.

Strukturen på masteroppgaven vil avhenge av veileder og hvilket fagområde man skriver innenfor.

Eksempel på struktur for masteroppgaven for en deduktiv oppgave:

 

Sammendrag (ca maks 200 ord)

Innholdsfortegnelse

Dedikasjon

 

 1. Innledning (2-3 sider)

Problemstilling (hvorfor er det viktig belyse dette problemet? Med andre ord, beskrive behovet for det studiet du foretar.)

Formål med oppgaven (hvorfor du foretar studiet, og hva du ønsker å oppnå)

Formålsuttalelse: Formålet med dette                 [case; etnografiske; action-; etnofenomiske; etnografiske; database; m. fl.] studiet er/var/blir å                        [forstå, utvikle, utforske, utvide, teste…]                            [fenomenet du studerer] for                     [type respondenter; type organisasjoner…] ved/hos                  [konteksten]. Jeg definerer                        [fenomenet] som                            [definision] i henhold til                                           [kilde].

 

Forskningsspørsmål (det spørsmålet, eller de spørsmålene, som forsøkes besvart/belyst i oppgaven via empirisk analyse og inferens)

Bidrag (“contribution” – hva som er nytt i forhold til eksisterende relevant litteratur)

-Litt om hvilke teoretiske perspektiver som er testet

-Litt om resultater

-Struktur på oppgaven (det siste avsnittet)

 

 1. Teoretisk bakgrunn

-Definisjoner

-Beskrivelse av teoretiske perspektiver og teorier (det teoretiske landskapet)

 

 1. Utarbeidelse av hypoteser (et veldig viktig kapittel!)

(anvendelse og integrering av perspektivene og teoriene fra kapittel 2 for å utarbeide en eller flere hypoteser)

Kapittelet kan settes opp på følgende måte:

 • Beskrivelse og integrering av teorietiske perspektiver og teorier nok til at første hypotese kan settes opp
 • Hypotese 1 settes opp
 • Beskrivelse og integrering av teoretiske perspektiver og teorier nok til at andre hypotese kan settes opp (dersom du benytter to hypoteser eller flere hypoteser)
 • Hypotese 2 settes opp
 • Kapittelet ender med en hypotese.

 

EVENTUELT KAN KAPITTEL 2 OG 3 VÆRE I ETT KAPITTEL, F.EKS. TEORETISK BAKGRUNN OG HYPOTESER.

 

 1. Metode

-Filosofisk tilnærming (ontologi og epistemologi; halv til en side)

-Forskningsdesign (“Methodology”) – forklare litt hvorfor forskningsdesignet er valgt (f.eks. eksperimenter) fremfor noe annet (maks halv side)

-Metode

-Prosedyre

-“Measures” (enkelttester)

-Inferenstester (f.eks., ANOVA; regresjon), dersom man benytter statistisk inferenstesting

 

 1. Resultater

-Beskrivende (“descriptive”) statistikk

-Tabell for sosiodemografiske variabler

-Tabell med gjennomsnitt, standardavvik og korrelasjoner

-For eksperimenter: Deskriptiv statistikk (tabell) for hver eksperimentelle grupper

-Inferenstesting (f.eks., resultater fra regresjonsmodellene)

 

 1. Diskusjon

-Oppsummere hvike hypoteser som er støttet og forkastet (første paragrafen)

-(delkapittel 1, f.eks. 6.1) Bruk plass til å drøfte mulige årsaker til hvorfor hypotesene ikke ble forkastet eller ble forkastet ved å bruke tidligere beskrevet teori og perspektiver

-(delkapittel 2, f.eks. 6.2) Implikasjoner for teori og praksis

-(delkapittel 3, f.eks. 6.3) Begrensninger ved oppgaven

-(delkapittel 4, f.eks. 6.4) Fremtidig forskning

 

 1. Konklusjon

-Maks en halv til en side

 

Referanser

Vedlegg

Skrivesenteret

Skrivesenteret tilbyr lett tilgjengelig, fagfellebasert og student-drevet støtte til akademisk skriving for NMBU bachelor, master og PhD studenter. Skrivesenteret tilbyr en-til-en konsultasjoner, 30 min for semesteroppgaver og 45 min for bachelor- og masteroppgaver. For å avtale en time gå inn på vårt nettbaserte avtalesystem eller bare drop-in.