Oppbygning av studiet

Innhold

Studiet vil starte med en introduksjon til innovasjon og økonomistyring. Etter hvert vil det bli lagt stor vekt på forretningsutvikling, og at man arbeider med konkrete og reelle oppgaver og prosjekter hentet fra forskningsmiljøene ved NMBU, det private næringslivet og fra offentlig sektor. Et internasjonalt utvekslingsopphold på Gründerskolen er lagt inn i masterprogrammet andre semester på vårparten. Emnene som er lagt inn i denne mastergraden er spesialtilpasset studentenes bakgrunn og masterprogrammets formål og struktur.

Høst 1. år: nyskaping; økonomistyring; og entreprenørskap i praksis

Vår 1. år: industrielle rettigheter; Gründerskolen.

Høst 2. år: strategiimplementering; digitalisering og digitale forretningsmodeller; forskningsmetode i entreprenørskap og innovasjon; og valgfrie emner, blant annet Internship.

Vår 2. år Masteroppgave.

Det tas forbehold om at det kan komme noen justeringer i innhold og rekkefølge, da studiet er i kontinuerlig utvikling i samarbeid med studentene.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad. Rekrutterer studenter med ulik kompetanse.

Dette er en breddemaster som rekrutterer studenter med ulik kompetanse, noe som skaper et spennende miljø. Alle søkere vurderes individuelt. Vi har hatt studenter med bakgrunn fra blant annet ingeniørstudier, matvitenskap, bioteknologi, økonomi og design. Alle søkere må legge ved et motivasjonsbrev sammen med vitnemål i søknaden, og det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater.

Hva blir du?

Du får verktøy til å gjennomføre vellykkede kommersialiserings- og innovasjonsprosesser eller starte egen virksomhet. Utvikling av forretningsmodeller er et av hovedelementene i studiet. Du får videre basiskunnskaper om regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring og prosjektanalyse. Videre er kunnskap om innovasjonsprosesser, bedriftsetablering og kommersialisering av teknologi sentralt i studiet.

Hva lærer du?

Studiet er en breddemaster, og du bruker aktivt din egen bakgrunn i arbeidet med prosjektoppgaver. Det blir tatt hensyn til forkunnskaper og interesseområder og du kan skreddersy din talentutvikling gjennom ulike praksismuligheter. Store deler av studiet er prosjektbasert hvor du jobber i tverrfaglige team og med ulike forsknings- og utviklingsmiljøer.

Studentene er selv aktivt med på å utvikle undervisningen. Studiet gir deg en mulighet til å bygge opp et nettverk og skape din egen karriere innen nyskapingsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Kort om studiet

Et sentralt emne er entreprenørskap i praksis, som fokuserer på nettverksbygging og kontakt med bedrifter og forskningsinstitusjoner. For øvrig inngår innovasjon, økonomistyring, industrielle rettigheter, prototyping og digitalisering og digitale forretningsmodeller. Det andre semesteret består av et utvekslingsopphold på Gründerskolen. Under oppholdet på Gründerskolen skal du jobbe i en lokal oppstartsbedrift, samtidig som du tar kurs på kveldstid ved et lokalt universitet. Gjennom oppholdet på «Gründerskolen» får du først og fremst utfordret deg selv og du får et innblikk i internasjonale innovasjonsmiljøer, erfaring fra arbeid i en oppstartsbedrift, og du får et internasjonalt nettverk for fremtidig karriere. Gjennom studiet er det også muligheter for et Internship i Norge. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 stp., der du fordyper deg innenfor et tema du har spesiell interesse for.

Faget er viktig for samfunnet fordi:

Nyskapning er i de fleste bedrifter en forutsetning for suksess. Men innovasjon og entreprenørskap er krevende prosesser der kompetanse til å vurdere, analysere, iverksette og til slutt kommersialisere et produkt eller en tjeneste er avgjørende. Denne mastergraden skal utdanne kandidater og talenter som kan bidra til kommersialiseringen av egne eller andres produkt- og tjenesteideer. Våre kandidater skal kunne være endringsagenter og bidra til omstilling og vekst i de organisasjonene de arbeider i.

 

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse etter utdanningen

 Kunnskaper:

 • Dette masterprogrammet utdanner kandidater som har kunnskap til å utvikle ideer og bidra til innovasjonsprosesser i næringsliv og forvaltning
 • Videre lærer kandidatene verktøy for å kunne starte sine egne livskraftige virksomheter og arbeide med innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter
 • Kandidatene vil ha kunnskap om prosessen som er knyttet til kommersialiseringen av et produkt eller en tjeneste og de vil ha erfaring fra slike prosesser gjennom prosjektoppgaver, utveksling og internship
 • Etter endt studie vil kandidatene ha kunnskaper om innovasjon, entreprenørskap, forretningsutvikling og kommersialisering
 • Kandidatene vil kjenne til den mest sentrale oppdaterte litteraturen på fagfeltet, samtidig som de kan anvende kunnskapen i praksis i ulike kontekster
 • Kandidatene skal kunne skaffe seg en digital forretningsforståelse for å kunne utnytte denne til innovasjonsformål

 

Ferdigheter:

 • Kandidatene skal kunne anvende den kunnskapen de tilegner seg på kreative måter for å bidra til innovasjon og vekst i egen virksomhet, næringsliv og forvaltning
 • Kandidaten skal etablere analyse- og handlingskompetanse, med utgangspunkt i innovasjons- og entreprenørskapsmetodikk
 • Kandidatene skal alene og i tverrfaglige grupper kunne analysere og utarbeide beslutningsgrunnlag for innovasjon og entreprenørskap
 • Kandidatene skal ha en faglig kritisk holdning til informasjonskilder og «etablerte faglige sannheter»
 • Kandidatene skal kunne håndtere innovasjon og endringer i en digital verden og under usikre betingelser
 • Kandidatene skal ha dannet seg et verdifullt nettverk i løpet av studiet
 • Kandidaten skal ha en moden tilnærming til etiske dilemmaer og kunne analysere disse på en god måte – dette går som en rød tråd gjennom hele studiet og gjennomsyrer alle kursene

 

Generell kompetanse:

 • Kandidatene skal kunne fremstå som profesjonelle og selvstendige innovatører som har en unik kompetanse til å se, utvikle og handle på nye forretningsmuligheter
 • Kandidatene har utviklet sin evne til kreativ problemløsning og –generering
 • Kandidatene skal ha gode kommunikasjons- og overtalelsesevner
 • Kandidatene skal ha utviklet en sterk samhandlingskompetanse gjennom tverrfaglige teamarbeid
 • Gjennom vekselvirkning mellom teori og praksis skal kandidatene ha utviklet sin refleksjonsevne
 • De har skaffet seg et nasjonalt og internasjonalt nettverk gjennom studiet og vil kunne bruke dette strategisk i sin videre karriere
 • Kandidatene skal kunne utarbeide solide beslutningsgrunnlag og gjennom dette utvikle sine analytiske ferdigheter

Skrevet av Joachim Scholderer, professor ved Handelshøyskolen NMBU