Oppbygning av studiet

Opptakskrav

Søkere med en bachelorgrad som inkluderer minst 30 studiepoeng i matematikk, informatikk eller økonomi og 5 studiepoeng i statistikk. Alle søkere må legge ved et motivasjonsbrev sammen med vitnemål i søknaden.

Hva blir du?

Du får verktøy til å gjennomføre vellykkede digitale endringsprosesser i næringslivet (“industri 4.0”). Du får en god forståelse for digitalisering som driver for innovasjon, samt en unik kompetanse i endringsledelse som kan utnyttes til strategisk beslutningstaking for å utvikle virksomheter i en fremtidsrettet retning. Analyse og utnyttelse av «big data» er et sentralt element i studiet. Du får videre basiskunnskaper i innovasjon, organisasjonsendringer, digitale forretningsmodeller, kunnskap om maskinlæring, digital produksjon og designteknologi. Videre er kunnskap om hvordan digitalisering og automatisering påvirker forretningsmodeller og bedrifters strategiske posisjon viktig.

 

Hva lærer du?

Store deler av studiet er prosjektbasert hvor du jobber i team og med reelle prosjekter og problemstillinger i samarbeid med store bedrifter. Studentene er selv aktivt med på å utvikle undervisningen og kan profilere seg gjennom internships i nært samarbeid med næringslivet. Studiet gir deg en mulighet til å bygge opp en fremtidsrettet kompetanse som forener innovasjon, ledelse, informatikk og datavitenskap.

 

Kort om studiet

Et sentralt emne er digitalisering og digitale forretningsmodeller, som fokuserer på planlegning, implementering og ledelse av digitaliseringsprosjekter. Et annet sentralt emne er maskinlæring med et spesielt fokus på utnyttelse av «big data» til å optimalisere forretningsprosesser. For øvrig inngår tema som innovasjon, logistikk, databaser, digital produksjon og designteknologi. Gjennom studiet er det også muligheter for internship hvor du får jobbe med å sette kunnskapen ut i praksis. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 stp., der du fordyper deg innenfor valgt tematikk i studiet og anvendt i en bedriftskontekst.

 

Faget er viktig for samfunnet fordi:

Digital kompetanse og endringsevne er ansett å være de viktigste forutsetningene for større bedrifters overlevelse og vekst i fremtiden. Men digitale endringsprosesser er krevende og det trengs spisset kompetanse både på IKT og på forretningsforståelse for å håndtere dette. Denne mastergraden utdanner kandidater som kan bidra til å styrke norsk næringsliv videre inn i en digital verden. Våre kandidater skal kunne være fremragende beslutningstakere og bidra til modernisering og vekst i de organisasjonene de arbeider i.

 

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse etter utdanningen

 Kunnskaper:

 • Dette masterprogrammet utdanner kandidater som har en integrert forståelse av informasjonsteknologiske og forretningsmessige aspekter av digitalisering i næringslivet
 • Kandidatene lærer verktøy for å analysere bedrifters forretningsprosesser og identifisere muligheter for rasjonalisering og digitalisering
 • Du vil få kunnskap om prosesser som er knyttet til digitaliseringsprosjekter i organisasjoner og videre få erfaring fra slike prosesser gjennom prosjektoppgaver, utveksling og internship
 • Etter endt studie vil kandidatene ha kunnskaper om digitalisering som driver for produktinnovasjoner, prosessinnovasjoner og organisasjonelle innovasjoner i næringslivet.
 • Kandidatene vil kjenne til den mest sentrale litteraturen om digitale endringsprosesser samtidig som de kan anvende kunnskapen til praktisk problemløsning

 

Ferdigheter:

 • Kandidatene skal kunne anvende den kunnskapen de tilegner seg på nye måter for å planlegge og lede digitaliseringsprosjekter i private og offentlige organisasjoner
 • Kandidaten skal etablere analysekompetanse og handlingskompetanse, med utgangspunkt i metoder fra innovasjonsledelse, bedriftsøkonomi, informasjonssystemer og datavitenskap
 • Kandidatene skal beherske IT-verktøy som er sentrale for planlegging og implementering av digitale endringsprosesser
 • Kandidatene skal alene og i tverrfaglige grupper kunne analysere og utarbeide beslutningsgrunnlag for digital endring og innovasjon
 • Kandidatene skal kunne håndtere innovasjon og endringer i en digital verden og under usikre betingelser
 • Kandidatene skal ha en moden tilnærming til etiske dilemmaer som oppstår når organisasjoner endres og forretningsprosesser digitaliseres

 

Generell kompetanse:

 • Kandidatene skal kunne fremstå som profesjonelle og selvstendige analytikere og beslutningstakere som har en unik kompetanse til å løse problemer og se nye muligheter i en digital verden
 • Kandidatene har utviklet sine evner til kreativ problemløsning og -generering
 • Kandidatene skal ha en faglig kritisk holdning til informasjonskilder og «etablerte faglige sannheter»
 • Kandidatene skal ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kandidatene har skaffet seg et relevant bedriftsnettverk gjennom studiet og vil kunne bruke dette strategisk i sin videre karriere
 • Kandidatene skal kunne utarbeide solide beslutningsgrunnlag og gjennom dette utvikle sine analytiske ferdigheter
 • Kandidatene skal ha dannet seg et verdifullt nettverk i næringslivet i løpet av studiet

Skrevet av Joachim Scholderer, professor ved Handelshøyskolen NMBU